Barnets alsidige personlige udvikling

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.
 • Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • Lære børn at tage del i fællesskabet så de samtidig bevare følelsen af at være selvstændige individer.
 • Tilbyde en sammenhængende hverdag der kan stimulere børns udvikling og læring.

Klik her for at se et eksempel

Sammenhæng:

 • Skabe et miljø, hvor der er mulighed for at det enkelte barn udvikler en stærk selvfølelse.
 • At barnet lærer hensigtsmæssige mestringsstrategier,

Tiltag:
0-6 år:

 • Anerkendende inkluderende pædagogik.
 • Nærværende voksne.
 • At de voksne er opmærksomme på relationernes betydning.
 • At skabe læringsmiljøer der er tilpasset den enkelte.
 • Vi juster tilbuddene efter den aktuelle børnegruppe og tager individuelle hensyn.

0-2 år:

 • Opmuntrer barnet til selv at spise, tage tøj på m.m.
 • At barnet bliver udfordret på alle områder i de pædagogiske læreplaner.
 • At barnet bliver set hver dag.
 • Sætte ord på barnets følelser og anerkende deres betydning.

3-6 år

 • Guide børnene i at blive selvstændige i egne valg.
 • Fastholde barnet i eget valg.

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
 • Der arbejdes tværfagligt.

Tegn:

 • At børnene deltager aktivt i aktiviteterne.
 • At barnet tør ytre sig i grupper.
 • At barnet tør stå ved egne meninger og kan sige fra og til.
 • At børnene kan genkende følelser hos andre og sig selv og agere der ud fra.
 • At barnet oplever at dets følelser bliver taget alvorligt.
 • At alle børn har trygge relationer til en voksen.
 • At barnet tror på sig selv og egne evner og tør gå i gang med ukendte aktiviteter.

Evaluering:

 • Ved at have en skærpet opmærksomhed på, at udvikle og styrke børnenes selvværd, samt det, at alle børn oplever, at have værdi i sig selv, og i at høre til i fællesskabet, observerer vi, at børnene i højere grad mærker, – og kender egne grænser. Vi observerer at, det særlige fokus har styrket fornemmelsen af, at være ”et individ i et socialt fællesskab”.
 • Der har været særlig opmærksomhed på, at de voksne agerer som rollemodeller, der har kunne tilpasse de forskellige pædagogiske handlinger, efter børnenes nærmeste udviklingszone. Én af måderne hvorpå denne pædagogiske tilgang har kunnet lykkedes, har været ved udvikling af pædagogernes faglige viden, om begrebet NUZO, og koblingen mellem teorien og praksis.
 • At der ligeledes har været særlig opmærksomhed, på om hvorvidt alle børn indgår i en tæt relation, til minimum én voksen, er det lykkedes os, at få skærpet syn for de stille børn.
 • At der har været særlig fokus på, at italesætte børnenes følelser og sindsstemninger, har styrket børnenes selvhjulpenhed og selvstændighed, samt deres individuelle pladser i fællesskabet.
 • Det har været givtig for den almene generelle pædagogiske praksis, at arbejde fokusorienteret med dette læreplanstema. Det pædagogiske personale, har fået genopfrisket hvad den personlige udvikling indeholder, både i teori og i praksis.
Hvid_bg_Barnets_Alsidige_og_personlige_udvikling
Se Læreplanen