Barnets Alsidige Personlige Udvikling

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.
 • Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • Lære børn at tage del i fællesskabet så de samtidig bevare følelsen af at være selvstændige individer.
 • Tilbyde en sammenhængende hverdag der kan stimulere børns udvikling og læring.

Sammenhæng:

 • Skabe et miljø, hvor der er mulighed for at det enkelte barn udvikler en stærk selvfølelse.
 • At barnet lærer hensigtsmæssige mestringsstrategier,

Tiltag:

0-6 år:

 • Anerkendende inkluderende pædagogik.
 • Nærværende voksne.
 • At de voksne er opmærksomme på relationernes betydning.
 • At skabe læringsmiljøer der er tilpasset den enkelte.
 • Vi juster tilbuddene efter den aktuelle børnegruppe og tager individuelle hensyn.

0-2 år:

 • Opmuntrer barnet til selv at spise, tage tøj på m.m.
 • At barnet bliver udfordret på alle områder i de pædagogiske læreplaner.
 • At barnet bliver set hver dag.
 • Sætte ord på barnets følelser og anerkende deres betydning.

3-6 år

 • Guide børnene i at blive selvstændige i egne valg.
 • Fastholde barnet i eget valg.

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
 • Der arbejdes tværfagligt.

Tegn:

 • At børnene deltager aktivt i aktiviteterne.
 • At barnet tø ytre sig i grupper.
 • At barnet tør stå ved egne meninger og kan sige fra og til.
 • At børnene kan genkende følelser hos andre og sig selv og agere der ud fra.
 • At barnet oplever at dets følelser bliver taget alvorligt.
 • At alle børn har trygge relationer til en voksen.
 • At barnet tror på sig selv og egne evner og tør gå i gang med ukendte aktiviteter.

Evaluering:

Iagttagelser af børnene foretages dagligt. Iagttagelserne anvendes bl.a. på personalemøder, afd. Møder, ved udfyldes af kompetencehjulet, opstilling af individuelle mål, udarbejdelse af Smitte modellen.

Hvid_bg_Barnets_Alsidige_og_personlige_udvikling
Evaluering