Social Kompetence

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er og de skal opleve at høre til.
 • Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning.
 • Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltager, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • At børnene skal lære at tage hensyn til andre, hjælpe hinanden, lytte til og forstå hinanden.
 • Sikre at alle børn indgår i betydningsfulde fællesskaber og udvikler sociale relationer.
 • Vi ønsker at lære børnene at alle har en del af ansvaret overfor hinanden.

Sammenhæng:

 • At vise omsorg for andre, kræver en grad af empati og det er en kompetence som skal øves og udvikles, gennem hele barnets tid i Børnehuset.

Tiltag:
0-2 år:

 • Bruge mobbekuffert og bamsevenner 1 gang ugentligt.
 • Vi har fokus på fri leg – rammeleg i dagligdagen. – samlingsstunden.
 • Begyndende rolleleg.
 • I talesætte handlinger og følelser.
 • Indrette institutionen, med små hyggerum der indbyder til rolig atmosfære.

3-6 år:

 • Bruge mobbekufferten 1 gang ugentligt
 • Guidning i at danne relationer til andre børn.
 • Guidning i konflikter.
 • Vi har fokus på fri leg – rammeleg i dagligdagen. – samlingsstunden.
 • I talesætte handlinger og følelser.
 • Indrette institutionen, med små hyggerum der indbyder til rolig atmosfære.
 • At skabe rum til eftertænksomhed.

Inklusion:

 • At skabe anerkendende og differentierede læringsmiljøer.
 • At sikre alle børn indgår i et betydningsfuldt fællesskab og et udviklende læringsmiljø.

Tegn:

 • At barnet leger på tværs af alder og køn.
 • At barnet har gode venner
 • At barnet fungerer i, og kan se kvaliteterne i forskellige grupper/ sammenhænge.
 • At barnet forsøger at løse konflikter og forhandle selvstændigt.
 • Skal kunne genkende følelser hos andre og udvise omsorg.

Evaluering:
Iagttagelser af børnene foretages dagligt. I Børnehuset evaluerer vi løbende på personalemøder, hvor der drøftes mål og metoder, børnegruppen gennemgås. Det enkelte barns udvikling drøftes, succeskriterier for barnet gennemgås og evalueres. Vi arbejder med SMITTE modellen og kompetencehjulet.

Hvid_bg_Sociale_kompetence

Næste