Spring til indhold

Kontakt

Bestyrelsen

Børnehuset Novrupvej

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.00-16.30

Fredag:
06.00-16.00


  Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og googles privatlivspolitik og Handelsbetingelser.
   

  Skriv dit barn op til Børnehuset Novrupvej

   Du skal læse og acceptere vores betingelser for at indsende formularen.

   SAMTYKKEERKLÆRING

   Information om behandling af dine personoplysninger

   Børnehuset Novrupvej har, som dataansvarlig, pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som institutionen behandler om dig og dit barn[1]. Hvis du har nogle spørgsmål til behandlingen eller, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til den daglige leder, alternativt pr. e-mail: daniel@boernehuset-novrupvej.dk.

   Identitet
   Institutionens oplysninger er Børnehuset Novrupvej, CVR-nr. 25526155, Novrupvej 8 – 10, 6705 Esbjerg Ø, Danmark. Du kan læse mere om institutionen på https://boernehuset-novrupvej.dk/.

   Formål
   Institutionen behandler dine og dit barns personoplysninger med henblik at kunne varetage dit barns tarv i forbindelse med barnets ophold i institutionen, herunder at bidrage til et pædagogisk fremmende miljø samt styrke din indsigt i barnets dagligdag i institutionen og promovere institutionen udadtil.

   Det overordnede formål understøttes af en række underliggende formål (delformål), der er følgende:

   • at korrespondere med dig om forhold, der er relevant for dit barns indskrivning i institutionen,

   • at fremsende regelmæssig forældreopkrævning samt fremsende opkrævning for driftstilskud til kommunen for dit barns ophold i institutionen,

   • at styrke din indsigt i barnets dagligdag, såsom ved deling af billed- og videomateriale med dig,

   • at drive og varetage institutionens forhold, f.eks. ved institutionens opkrævning for tilskud for dit barn af opholdskommunen samt at bistå kommunalbestyrelsen i forbindelse med dets udførelse af den lovpligtige sprogundersøgelse,

   • at opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist mellem dig og institutionen,

   • at overholde institutionens pligter, der følger af dansk lovgivning. Institutionen er forpligtet til at overholdelse gældende databeskyttelseslovgivning, iagttage bogføringslovens regler samt iagttage dagtilbudsloven.

   Grundlag for
   Institutionens behandling af dit og dit barns personoplysninger baseres på Databeskyttelsesforordningens

   Behandling
   Artikel 6-9 samt Databeskyttelseslovens § 11. Institutionens behandling af dit og dit barns almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger foretages på baggrund af:

   1. a) konktraktgrundlaget mellem dit barn og institutionen[2],

   2. b) institutionens nødvendighed for at overholde dets retlige forpligtelser[3],

   3. c) institutionens forfølgelse af dets legitime interesser[4] samt

   4. d) i medfør af et givent samtykke[5].

   Institutionen behandler dit og dit barns CPR-nr., hvilket sker ved,

   1. a) tilfældet, hvor videregivelsen er påkrævet af en myndighed[6].

   Institutionen behandler endvidere dit barns følsomme personoplysninger[7], hvilket sker når,

   1. a) behandlingen er nødvendiggjort for at overholde institutionens socialretlige forpligtelse i medfør af dagtilbudsloven[8] samt når

   2. b) behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser i medfør af national lovgivning, såsom dagtilbudsloven[9].

   Legitime
   Institutionen behandler nogle af dine og dit barns almindelige personoplysninger på baggrund af en

   Interesser
   Af en interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen er følgende:

   • Institutionens interesse i at kunne korrespondere med dig om forhold, der er relevant for dit barns indskrivning/ophold i institutionen,

   • Institutionens interesse i at informere de tilknyttede forældre samlet via institutionens intranet, såsom information om de indmeldtes børn overordnede trivsel, herunder udflugter m.v., og institutionens forhold,

   • Institutionens interesse i at drive og varetage institutionens forhold,

   • Institutionens interesse i at opbevaring af dokumentation i tilfælde af en tvist.

   Dit eller dit barns interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for institutionens førnævnte legitime interesser.

   Modtagere
   Institutionen videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til følgende modtagere:

   • Institutionen overlader en række af dine og dit barns oplysninger til dets databehandler Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, CVR-nr.: 25273214, Hejrevang 21 D, 3450 Allerød, Danmark, da databehandleren overordnet bistår institutionen med at foretage korrekt forældreopkrævning, udfærdige liste til brug for driftstilskudsberegning, afklare/løse underretnings- og samarbejdssager samt yde bistand i forhold til tilknyttede familier, der kræver ekstra støtte, fx udarbejdelse af en ansøgning om en socialpædagogisk støtteplads.

   • Institutionen overlader en række af dine og dit barns oplysninger til dets databehandler Planner4You ApS, CVR-nr. 30276981, Engelsholmvej 33 C, 1150, 8940 Randers SV, til brug for institutionens intranet Planner4You, der er en administrations- og planlægningsløsning samlet i en brugervenlig digital løsning.

   • Institutionen videregiver en række af dit barns oplysninger til Esbjerg Kommune, CVR-nr. 29189803, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, hvilket blandt andet sker til formålet at modtage driftstilskud samt til brug for forhold, der udspringer fra dagtilbudsloven.

   • Institutionen videregiver en række af dit barns oplysninger til Facebook Denmark ApS, CVR-nr. 39174499, Havnegade 39, 1058 København K, til formålet at drive institutionens Facebookside.

   • Institutionen videregiver endvidere en række af dit barns personoplysninger til de øvrige tilknyttede forældre i institutionen samt besøgende på institutionens Facebookside samt besøgende i institutionen, da institutionen uploader billedmateriale på Facebook, der dermed er tilgængeligt for denne personkreds.

   Opbevaring/
   Institutionen vil kontinuerligt under og efter dit barns indmeldelse i institutionen foretage en vurdering af,

   Slettefrister
   Hvornår opbevaringen af dine og dit barns personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendigt i forhold til formålene, som de enkelte personoplysninger blev indsamlet til.

   Formålene med behandlingerne er beskrevet under pkt. 1.

   Dit og dit barns personoplysninger, der indgår i institutionens bogføringsmateriale opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[10]. Personoplysningerne, som indgår i institutionens dokumentation for efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen opbevares i 5 år[11].

   Institutionen vil dog slette dine og dit barns øvrige personoplysninger efter en slettefrist på 3 år efter udmeldelse af institution[12].

   Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet. Til fastlæggelsen af tidsrummet vil følgende kriterier tillægges betydning:

   • Hvorvidt institutionen har et dokumentationsbehov overfor dig eller dit barn eller tredjemand, herunder med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

   • Hvorvidt opbevaringen af dit barns personoplysninger er nødvendigt af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.

   • Dit eller dit barns interesse i at personoplysningerne slettes.

   Rettigheder
   Ret til indsigt: Du og dit barn har ret til at få indsigt i de oplysninger, som institutionen behandler om dig og dit barn samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

   Ret til berigtigelse (rettelse): Du og dit barn har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som institutionen har tilknyttet dig og dit barn.

   Ret til sletning: Du og dit barn har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for institutionens generelle slettefrister indtræffer.

   Ret til begrænsning af behandling: Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som institutionen har tilknyttet dig og dit barn.

   Hvis du eller dit barn har ret til at få begrænset behandlingen, må institutionen fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   Ret til indsigelse: Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod institutionens ellers lovlige behandling af dine og dit barns personoplysninger.

   Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at modtage dine eller dit barns personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   Klage?
   Du og dit barn har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som institutionen behandler dine og dit barns personoplysninger på.

   Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   [1] Institutionens oplysningspligt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13.

   [2] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvormed de personoplysninger, der er nødvendig for institutionens overholdelse af dets pligter behandles, hvilket f.eks. vil være behandling af dit barns almindelige personoplysninger til brug for forældreopkrævning samt korrespondance med dig.

   [3] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvormed de personoplysninger, der er nødvendig for institutionens overholdelse af dets pligter i henhold til dansk lovgivning behandles. Det udgør blandt andet institutionens behandling af dit barns personoplysninger, der indgår i institutionens bogføringsmateriale, besvarelse af eventuelle indsigtsanmodning efter Databeskyttelseslovgivningen samt til brug for institutionens iagttagelse af dagtilbudslovens krav.

   [4] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Grundlaget forklares nedenfor under afsnittet ”Legitime interesser”.

   [5] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Der henvises til særskilt samtykkeerklæring.

   [6] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. Tilfældet er institutionens opkald til akuttelefonen, da vagtlægen kræver barnets CPR-nr. oplyst eller institutionens videregivelse af CPR-nr. til kommunen, da kommunen kræver CPR-nr. oplyst i forbindelse med driftstilskudsberegning.

   [7] Følsomme personoplysninger udgør oplysninger ”om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering…”, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.

   [8] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, hvormed følsomme personoplysninger om dit barn behandles af institutionen, da det er nødvendigt for at overholde institutionens socialretlige forpligtelse i henhold til dagtilbudsloven. Institutionens socialretlige forpligtelse er blandt andet at sikre, at barnet ikke indtager fødevarer under sit ophold i institutionen, som dit barn er allergisk overfor samt at kende barnets sygdomshistorik og vaccinationsforhold i tilfælde af, at institutionen skal rette henvendelse til akuttelefonen eller hospitalet angående dit barn.

   [9] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, hvormed dit barns følsomme personoplysninger behandles af institutionen, da det er nødvendiggjort af EU-retten eller national lovgivning. Varetagelsen af dit barns sikker er en væsentlig samfundsinteresse, hvor varetagelsen heraf påhviler institutionen, når dit barn opholder sig i institutionen, hvilket derfor afstedkommer en nødvendighed for at behandle følsomme oplysninger blandt andet i tilfældet af, at institutionen skal rette henvendelse til akuttelefonen eller hospitalet angående dit barn.

   [10] Institutionens forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.

   [11] Institutionens forpligtelse hertil følger databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.

   [12] Hvilket udgør forældelseslovens normale forældelsesfrist.


   Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og googles privatlivspolitik og Handelsbetingelser.