Spring til indhold

Alsidig Personlig Udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse. ”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

0-2 år

I Børnehuset Novrupvej ser vi børnene som unikke individer. Vi vil understøtte alle børn, så de kan udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på både kendte og nye måder. Det sker på tværs af blandt andet alder, køn, samt social og kulturel baggrund. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Hverdagen skal være præget af omsorg og tryghed. Vi har fokus på relationen mellem børnene, børnene og voksne og forældrene og voksne. Ligeledes vil vi skabe rammer og læringsmiljøer, som udvikler børns livsduelighed, tryghed, nysgerrighed og gåpåmod. Det er vigtigt for os at hjælpe børnene med at få en fællesskabsfølelse.

I vores pædagogisk praksis vil vi gerne styrke børnene i selve legen, relationsdannelse og fællesskabsfølelse ved at arbejde med legemanuskripter. Det er vigtigt for os at skabe en indre ro hos det enkelte barn ved at arbejde med yoga (Leg og mærk din krop) og Mindfulness i hverdagen. Her er det vigtigt for os at lære børnene gensidig omsorg.

I hverdagen har vi særligt fokus på omsorg, og det gør vi ved at arbejde med Fri for Mobberi. Vi vil skabe en tryghed hos det enkelte barn ved, at vi hilser med navnets nævnelse. Vi vil styrke det enkelte barns nysgerrighed ved fx at gå ture ude af huset og i naturen.

3-6 år

Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø ved, at børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. I praksis ses det, at vi er opdelt i mellem- og storegruppe. Herved understøttes aldersgruppen ved, at det pædagogiske personale tilrettelægger et læringsmiljø, som tilgodeser børnenes behov og individuelle læringsforudsætninger.

Samtidig understøtter vi læringsmiljøet på tværs af alderen, idet vi samles til fælles leg og samvær.

Børnehuset Novrupvej ligger i et område, som er præget af en høj diversitet og mangfoldighed blandt børnenes sociale og kulturelle baggrund.

I Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø relationerne mellem børn og det pædagogiske personale og blandt børnene. Dette ses i praksis ved, at det pædagogiske personale sætter rammerne og tilrettelægger et læringsmiljø, som er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed.

Herved understøtter Børnehuset Novrupvej børnenes mulighed for udvikling af engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.

(§ 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer)

  • Ved at tage udgangspunkt i noget, som fanger børnenes interesser og samtidig inddrager børnene, sætter vi rammen for, at børnene vil engagere sig mere i de pædagogiske aktiviteter.

 

  • Vi anerkender det enkelte barn og dets familie som individer og ikke som deres sociale og kulturelle baggrund. Samtidig italesætter vi diversiteten, idet vi har implementeret et international forløb i mellemgruppen. Her stiller vi bl.a. undrende spørgsmål som f.eks. hvor kommer jeg fra og hvordan er vi forskellige? Vi italesætter de forskellige baggrund, vi har og lærer noget om hinandens kulturer. Forløbet afsluttes med en fest. Her får forældrene mulighed for at fortælle om den kultur, de kommer fra og byder ind med en ret, som repræsenterer deres kultur.

 

  • Vi benytter os af huset funktionsrum, nærmiljøet, forældrenes arbejdspladser og byens sociale tilbud som ressource til at sætte rammer for, at børnene kan udfolde sig gennem nye livserfaringer og udforskning af omverdenen. Ovenstående danner et fælles grundlag for muligheden for at deltage i leg.

 

  • Vi arbejder ud fra de 8 ICDP samspilstemaer.

 

  • Vi arbejder med læringsgrupper. Her har vi fokus på at danne trygge, omsorgsfulde rammer med rum til nysgerrighed, fordybelse, vedholdenhed og deltagelse i sociale fællesskaber. Der lægges vægt på, at alle børn får oplevelsen af at være betydningsfuld i grupperne, da dette fremmer det enkelte barns engagement, livsduelighed og gå-på-mod.

 

 • Vi fremmer børnenes selvstændighed ved at guide, opmuntre og støtte det enkelte barn til at blive selvhjulpen i f.eks. spisesituationer, garderobesituation, toiletbesøg og generelt i hverdagens udfordringer. Herudover opfordrer vi børnene til at spørge og hjælpe hinanden for at styrke relationerne, empatien og følelsen af samhørighed i børnegruppen.