Spring til indhold

Social Udvikling

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling

 

  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

 

 • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 

0-2 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter vi børnene i at udvikle sig, trives og indgå i et socialt fællesskab. Vores ansvar er, at børnene udvikler empati og skaber relationer mellem hinanden og til voksne. Først og fremmest handler det om at skabe et tæt forældresamarbejde og en god indkøring, da det spiller en central rolle for det enkelte barns sociale læring og udvikling. Vi er bevidste om, at vi er barnets første kendskab udenfor hjemmet.

I Børnehuset Novrupvej mener vi, at børns sociale læring og udvikling fremmes gennem legen. Det enkelte barn har forskelligheder, og vi ser legen som et redskab for at lære børnene at forhandle, at indgå i kompromisser og at løse konflikter. Vi styrker barnets sociale udvikling ved fx at implementere legemanuskripter i hverdagen.

Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø ved at inkludere alle børn og give dem lige muligheder for at indgå i det sociale fællesskab. Det pædagogiske personale vægter børnenes trivsel, empati og relationer højt.

3-6 år

I Børnehuset Novrupvej understøttes det pædagogiske læringsmiljø ved, at personalet ser det enkelte barns individualitet som en ressource, hvilket kan bidrage til fællesskabet og den demokratiske dannelse.

§ 5 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

  • Det sociale fællesskab understøttes ved at inddrage legemanuskripter, hvilket giver børnene fælles legekoder, som bidrager til, at alle børn kan byde ind og opleve følelsen af at være betydningsfulde i legen samt oplevelsen af at være værdifuld i fællesskabet.

 

  • For at understøtte børnenes relation til lokalområdet og børnehavens nærmiljø, gør vi brug af de omliggende skovområder, søer, butikker og haller. Vi tager børnene med på opdagelse i naturen, hvor alle sanser er på spil. Vi udforsker butikkerne, hvor ord omdannes til genstande i virkeligheden og bruger vores krop og bevægelse til sjove og energiske lege i hallerne.

 

  • Vi understøtter og udvikler børnenes empati ved at inddrage Fri-For Mobberi som pædagogisk redskab. Det ses ved leg og læring omkring, hvordan man afkoder følelser i hinandens ansigtsudtryk blandt andet ved hjælp af spejle. Dette er en af de fundamentale forudsætninger for, at børnene bedst muligt kan danne gode og sociale relationer til hinanden.

 

 • Vi ser, italesætter børnenes potentialer og ressourcer og gør plads til deres forskellighed i børnenes hverdag.