Spring til indhold

Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. ”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

0-2 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter vi børnene i at kunne udtrykke sig nonverbalt og verbalt med henblik på at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

I Børnehuset Novrupvej mener vi, at børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller. Vi understøtter, at alle børn udvikler et sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Her vil vi tilbyde sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, som det giver mening for børnene. Det gør vi ved at holde samling hver dag, hvor vi bl.a. synger forskellige sange. Der er adgang til bøger, puslespil og årstemaer. Vi introducerer til nye begreber og udtryksformer såsom fx skrift-, symbol- og billedsprog. Det er vigtigt for os at italesætte vores fælles oplevelser, følelser, tanker og behov. Det kræver, at vi er nærværende, har en god øjenkontakt til det enkelte barn og skaber en fælles opmærksomhed. Derfor skal vi være indlevende og nysgerrige og have lyst til at kommunikation og samtale med fokus på det, børnene er optagede af.

3-6 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter vi børnenes sproglige udvikling, som bidrager til deres selvforståelse og deres relationer i samspil med hinanden og deres omverden.

I Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø børnene i at opnå erfaringer i deres nonverbale og verbale kommunikation. Børnene inviteres til dialog og samtale, hvor de lærer at sprogliggøre deres tanker, behov og ideer. Dette understøtter børnene i at anvende kommunikation mere bevidst i sociale fællesskaber.

§ 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

  • Vi understøtter børnenes sproglige forståelse blandt andet ved at arbejde i funktionsrum.
  • Vi arbejder med et sprogligt værksted, som inviterer til at læse bøger samt lege med bogstaver og ord. Der er en masse materialer, der kan inspirere børnene til sproglege og øge deres interesse for ordlyde, bogstaver og rim og remser.
  • Vi samarbejder med biblioteket og får jævnligt besøg af bogbussen. Her er børnene selv med til at låne bøger til institutionen.
  • Vi, det pædagogiske personale, er bevidste om vores position som sproglige rollemodeller og taler derfor meget tydeligt og langsomt, så børnene har mulighed for at høre alle ordenes ordlyde og endelser.
  • Vi benytter os af læringsgrupper for at have mere fokus på det enkelte barns udfordring og behov for guidning og støtte ift. at indgå i de sociale fællesskaber i børnegruppen.
  • Vi arbejder fokuseret med gentagelser, da disse er en vigtig redskab ift. at forstå og indlære nye ord.
 • Der sættes billeder på ord for at styrke forståelsen, og derved gør ordet til en del af deres begrebsverden.